Bang Hội

Bang Hội mở ra, các Dũng sĩ hãy tạo thế lực cho riêng mình hay đầu quân cho Bang Chủ mà mình tin tưởng để kết bạn giao lưu và cùng nhau hoàn thành bá nghiệp thế giới.

Giao Diện

Người chơi bấm vào icon “Bang Hội” sẽ hiển thị giao diện để vào Bang.

Webgame 2D Bạo Phong Bang Hội

Webgame 2D Bạo Phong
Giao diện Bang Hội

Khi xuất hiện giao diện Bang Hội, người chơi nhấp vào Bang Hội mình muốn gia nhập rồi chọn nút Gia Nhập hay tự tạo một Bang Hội riêng của mình bằng nút Tạo.

Quy Tắc Bang Hội

    • TẠO BANG HỘI: Người chơi muốn tạo một Bang Hội cần có: Thẻ Lập Bang mua tại Cửa Hàng với giá 300 kim cương hay khi người chơi đạt được VIP Vàng sẽ nhận được.

Webgame 2D Bạo Phong
Tạo Bang Hội

    • Để cống hiến cho Bang Hội, nhấp vào nút Thưởng ở cột bên phải để hiện ra:

Webgame 2D Bạo Phong
Cống hiến Bang Hội

  • Với mỗi một Vàng hay mảnh nguyên liệu được cống hiến, người chơi sẽ nhận được một điểm Cống hiến; tích lũy điểm Cống hiến để mua các vật phẩm ở Cửa hàng bên cạnh.

Riêng đối với Bang Chủ, tại giao diện này sẽ xuất hiện thêm nút Tăng cấp; khi có đủ các điều kiện để tăng cấp, Bang Chủ sẽ có thể tăng cấp cho Bang Hội.

Top