Chức Vụ Bang Hội

Chức vụ Bang Hội sẽ do Bang Chủ chỉ định. Những người được giao phó chức vụ càng lớn, càng được nhiều thành viên trong Bang kính nể.

Giao Diện

Người chơi bấm vào icon “Bang Hội” sẽ hiển thị giao diện để vào Bang.

Webgame 2D Bạo Phong
Chức vụ Bang Hội

Các Chức Vụ:

  • Bang Chủ: là người lập Bang hay Bang Chủ chuyển cho.
  • Phó Bang.
  • Trưởng Lão.
  • Đoàn Trưởng bao gồm 3 đội: Alpha. Beta và Gamma.
  • Hội viên.

Trong Bang, mỗi chức vụ trừ Hội viên đều do một thành viên nắm giữ. Đối với 3 đội: Alpha, Beta và Gamma, mở giao diện của đội khi nhấp vào Đội ở bên phải.

Top