Nhiệm Vụ Chính Tuyến

Thế lực Ác Ma lại một lần nữa trỗi dậy, gây loạn lạc trên khắp lục địa. Các Dũng sĩ hãy mau chóng tiến lên, tiêu diệt cái ác, giúp đỡ dân lành.

Tiến Trình Nhiệm Vụ

Các loại nhiệm vụ gồm: Tiêu diệt quái, thu thập vật phẩm theo yêu cầu, chuyển vật phẩm cho NPC được chỉ định.

Webgame 2D Bạo Phong - Nhiệm Vụ Chính Tuyến
NPC nhận nhiệm vụ

Nhận Nhiệm Vụ
  • Cách 1: Gặp những NPC có dấu chấm than màu vàng trên đầu để nhận nhiệm vụ.
  • Cách 2: Trong khung nhiệm vụ thu nhỏ bên phải, nhấp vào dòng chữ màu vàng để tự động di chuyển đến NPC nhiệm vụ hoặc nhấp vào biểu tượng giày bay để di chuyển ngay lập tức tới NPC (cần vật phẩm Giày Bay).
  • Cách 3: Nhấn phím L để mở giao diện cửa sổ nhiệm vụ, nhấp vào tên NPC của nhiệm vụ cần nhận.
Trả Nhiệm Vụ

Webgame 2D Bạo Phong - Nhiệm Vụ Chính Tuyến
NPC trả nhiệm vụ

Tìm gặp những NPC có dấu chấm hỏi màu vàng trên đầu để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Top