Nhiệm Vụ Tìm Kiếm

Trong hành trình tiêu diệt Ác Ma, rải rác khắp các bản đồ sẽ xuất hiện những NPC có dấu chấm than màu xanh trên đầu. Khi nói chuyện cùng họ, sẽ nhận các nhiệm vụ có chữ [Tìm] đằng trước, chính là Nhiệm vụ Tìm Kiếm.

Webgame 2D Bạo Phong - Nhiệm Vụ Tìm Kiếm
Nhiệm Vụ Tìm Kiếm

Nhiệm vụ Tìm Kiếm thường là những nhiệm vụ nhỏ, đơn giản, tiêu diệt một số quái hoặc đào khoáng tìm vật phẩm.

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được EXP.

Top