Cường Hóa Trang Bị

Trang bị sau khi được cường hóa sẽ cộng thêm rất nhiều thuộc tính, trở nên mạnh hơn.

Khi nhân vật đạt level 14, tính năng cường hóa trang bị sẽ được mở, trong giao diện chính của game, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau khi mở giao diện nhấp “Cường Hóa” sẽ mở giao diện Cường Hóa.

Webgame 2D Bạo Phong - Cường Hóa

Cần lưu ý khi Cường Hóa trang bị hãy phân biệt xem những trang bị nào đang mặc và những trang bị nào còn nằm trong túi.

Webgame 2D Bạo Phong - Cường Hóa

Khi tick vào ô “Cường Hóa nhanh” trang bị sẽ tự động được cường hóa đến level cao nhất, Cường Hóa sẽ phải tốn vàng và một số nguyên liệu.

Webgame 2D Bạo Phong - Cường Hóa
Cường Hóa Nhanh

Top