Ghép Trang bị

Tính năng Ghép sẽ xuất hiện ở level 34, trong giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau khi mở giao diện Tiệm Rèn chọn “Ghép” để vào giao diện Ghép.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị

Ghép chia thành: Đá, Vũ Khí, Trang Bị, Trang Sức và Nguyên Liệu.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị

Những nguyên liệu cần để ghép những vật phẩm khác nhau sẽ khác nhau.

  • Đá: cần phải có công thức chế tạo đá mới có thể tiến hành ghép được, ghép sẽ tốn một số lượng nhỏ đá cấp thấp và vàng.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị
Ghép Đá

  • Vũ khí: phải có công thức chế tạo vũ khí mới có thể tiến hành ghép, ghép sẽ tốn một lượng nhỏ nguyên liệu và vàng.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị
Ghép vũ khí

  • Trang bị: trang bị được chia ra làm 2 loại, trang bị đơn lẻ và trang bị theo bộ, cần phải có phương thức chế tạo trước mới có thể ghép được, ghép sẽ tốn một lượng ít nguyên liệu và vàng.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị
Ghép trang bị

  • Trang sức: trang sức được chia thành trang sức đơn lẻ và trang sức theo bộ thời trang, ghép sẽ cần tốn một lượng ít nguyên liệu và vàng.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị
Ghép trang sức

Nguyên liệu: được chia thành rất nhiều loại, cần phải có công thức chế tạo mới có thể ghép được, khi ghép cần tốn một lượng ít nguyên liệu và vàng.

Lưu ý: những loại nguyên liệu của trang bị sẽ được ghép từ level cao thành level thấp, tỷ lệ là 1:1.

Ví dụ: Đá Chúc Phúc Level 2 không thể ghép thành Đá Chúc Phúc Level 3, chỉ có thể ghép thành Đá Chúc Phúc Level 1, Đá Chúc Phúc Level 1 không thể ghép thành Đá Chúc Phúc Level 2, tỷ lệ ghép là 1:1, không chia theo level.

Webgame 2D Bạo Phong - Ghép Trang Bị

Top