Kháng Tính

Khi người chơi đạt cấp 50, ngoài kích hoạt tính năng Tuyệt Kĩ, còn kích hoạt thêm tính năng lớn khác là Kháng.

Kháng chuyên dùng để phòng các kĩ năng tấn công do Tuyệt Kĩ đem lại. Kháng có tỉ lệ nhất định để đối kháng với hiệu quả kĩ năng của Tuyệt Kĩ, cấp bậc Kháng càng cao, tỉ lệ phòng thủ càng cao.

Điều Kiện Tăng Cấp Kĩ Năng:

Webgame 2D Bạo Phong - Kháng
Giao diện Kháng

  • Cấp bậc nhân vật đạt lv50
  • Tiêu phí vàng
  • Sách kĩ năng tương ứng (có thể nhặt được khi đánh quái)
Top