Phụ Ma

Quý Dũng Sĩ có thể Phụ Ma cho trang bị khi đạt level 40, trong giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau đó chọn “Phụ ma” để mở giao diện Phụ Ma.

Webgame 2D Bạo Phong - Phụ Ma

Cần lưu ý xem trang bị đã mặc hay vẫn còn nằm trong túi.

Webgame 2D Bạo Phong - Phụ Ma
Phụ Ma

Khi tiến hành Phụ Ma, cần tốn Bụi Phụ Ma và vàng.

Webgame 2D Bạo Phong - Phụ Ma
Bụi Phụ Ma

Ngoài ra, các Dũng Sĩ còn có thể chọn Phụ Ma tự động bằng cách chọn vào ô Nhanh. Khi chọn chức năng này, hệ thống sẽ tự động Phụ Ma cho trang bị đến cấp cao nhất.

Webgame 2D Bạo Phong - Phụ Ma
Phụ Ma Nhanh

Top