Tách Trang Bị

Khi nhân đạt level 14 sẽ có thể mở tính năng Rã, trong giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau khi mở giao diện nhấp chọn “Rã” sẽ vào giao diện Rã.

Webgame 2D Bạo Phong - Rã
Giao diện Rã

Rã chia thành: , Rã Tự ĐộngRã Nhanh.

Webgame 2D Bạo Phong - Rã

  • Rã: chọn trang bị không cần dùng, rê trang bị đó vào khung, sau đó nhấp tách, trang bị nhận được sau khi rã sẽ được hiển thị bên dưới.

Webgame 2D Bạo Phong - Rã

  • Rã tự động: nhấp Rã tự động, rê chuột đến trang bị muốn tách, nhấp trái chuột sẽ tách, trước khi rã sẽ có thông báo những vật phẩm sau khi rã gồm những gì, có thể nhấp hủy để thoát.

Webgame 2D Bạo Phong - Rã

  • Rã nhanh: rã nhanh tất cả trang bị cùng phẩm chất, phẩm chất chia thành: trắng, lục, lam, tím, sau khi nhấp rã hết những vật phẩm nhận được sau khi rã sẽ được gửi thẳng vào túi.

Webgame 2D Bạo Phong - Rã

Webgame 2D Bạo Phong - Rã
Phân loại phẩm giá

Top