Thành Tựu

Như một cuốn nhật kí, ghi chép lại lịch sử trưởng thành của nhân vật: thành tích nhận được, nhiệm vụ đã hoàn thành… xác định mục tiêu để vươn đến trong tương lai.

Kích Hoạt Thành Tựu

  • Khi nhân vật đạt đến cấp 6 sẽ mở tính năng Thành Tựu. Chọn “Thành Tựu” sẽ mở giao diện Thành Tựu.

Webgame 2D Bạo Phong - Thành Tựu

  • Có nhiều loại Thành Tựu, chia thành: Tổng, PVP, PVE, nhiệm vụ, trưởng thành, chiến tích huy hoàng 6 loại, ghi chép toàn bộ thăng trầm của nhân vật.

Webgame 2D Bạo Phong - Thành Tựu

  • Khi nhân vật hoàn thành Thành Tựu, không những sẽ nhận được điểm Thành Tựu tương ứng, còn có thể nhận Kim Cương hoặc các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

Chúc Quý Dũng Sĩ sớm đạt được nhiều Thành Tựu vĩ đại, ghi danh vào thiên sử Bạo Phong.

Top