Tuyệt Kỹ

Tính năng Tuyệt Kỹ sẽ được lĩnh hội khi các Dũng Sĩ đạt đến Lv45. Ở giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Tiệm Rèn, sau khi mở chọn “Tuyệt Kỹ” để vào.

Webgame 2D Bạo Phong - Tuyệt Kỹ
Giao diện Tuyệt Kỹ

Mở khóa: cần phải có sách kỹ năng mới có thể tiến hành mở khóa Tuyệt Kỹ, mỗi Tuyệt Kỹ sẽ có những hiệu ứng khác nhau, sự kết hợp các hiệu ứng tùy thuộc vào hệ phái mà người chơi chọn lựa, sắp xếp kỹ năng, và sự kết hợp của các thuộc tính, khi người chơi lựa chọn khác nhau sẽ có những hiệu ứng khác nhau.

Webgame 2D Bạo Phong - Tuyệt Kỹ
Mở khóa Tuyệt Kỹ

Ẩn Tuyệt Kỹ: nghĩa là sẽ đóng không cho ai xem cả, dành cho những Dũng Sĩ không thích khoe khoang thân thủ cao cường.

Webgame 2D Bạo Phong - Tuyệt Kỹ
Chọn Ẩn để giấu Tuyệt Kỹ

Top