Cộng Điểm Thủy Tinh

Sở hữu một bộ trang bị đã được Cường Hóa toàn diện sẽ kích hoạt Thủy Tinh với một sức mạnh tiềm ẩn bên trong đó.

Cộng Điểm Thủy Tinh

Sáu viên thủy tinh chỉ cần các tính năng tương ứng đạt đủ điều kiện sẽ kích hoạt, nhận được rất nhiều thuộc tính cộng thêm.

Webgame 2D Bạo Phong - Thủy Tinh
Thủy Tinh Trang Bị Cho Nhân Vật

Điều Kiện Kích Hoạt Thủy Tinh

  • Cấp bậc cường hóa trang bị toàn thân.
  • Tổng lực chiến của phụ ma trang bị toàn thân.
  • Tổng cấp bậc của tất cả các ngọc đang khảm cộng lại.
  • Tổng lực chiến thú cưỡi.
  • Tổng lực chiến phi phong.
  • Tổng số sao của toàn bộ trang bị đang mặc.

Mỗi viên thủy tinh đều có 10 giai đoạn cộng thuộc tính, đối xứng với 10 điều kiện kích hoạt khác nhau, nếu tất cả đều tăng đến cấp 10, thuộc tính được cộng thêm sẽ rất tuyệt vời!

Top