Phi Phong

Phi phong là áo choàng, làm cho người mặc toát ra vẻ uy phong lẫm liệt, giúp tăng thuộc tính nhân vật khi sở hữu.

Tăng Cấp Phi Phong:

  • Tại giao diện này có thể tăng cấp Phi Phong hiện tại để tăng thuộc tính nhân vật.
  • Tiến cấp càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

Webgame 2D Bạo Phong - Phi Phong
Giao diện Phi Phong

Giao Diện Ảo Hóa Thường:

  • Có thể chọn các hình thái ảo hóa đã kích hoạt.
  • Sau khi chọn thì ngoại hình phi phong sẽ được kích hoạt thành hình đang chọn.

Webgame 2D Bạo Phong - Phi Phong
Giao diện Phi Phong thường

Giao Diện Đặc Biệt Ảo Hóa:

  • Có thể chọn các hình thái ảo hóa đã kích hoạt.
  • Sau khi chọn thì ngoại hình phi phong sẽ được kích hoạt thành hình đang chọn.

Webgame 2D Bạo Phong - Phi Phong
Giao diện Phi Phong ảo hóa

Các Loại Phi Phong:

Webgame 2D Bạo Phong - Phi Phong 

Webgame 2D Bạo Phong - Phi Phong

Phi Phong có rất nhiều hình dạng phong phú và bắt mắt. Sưu tầm các nguyên liệu để kích hoạt ngoại trang đặc biệt của Phi Phong.

Top