Đoạt Cứ Điểm

T rên bản đồ sẽ có 24 cứ điểm. Người chơi dịch chuyển từ quốc gia của mình đến cứ điểm trên bản đồ, giết quái canh giữ các cứ điểm để chiếm lĩnh, sau khi chiếm thành công, cứ điểm sẽ đổi màu thành màu của quốc gia mình.

Webgame 2D Bạo Phong - Cứ Điểm
Bản Đồ Cứ Điểm

Khi nhấp chuột vào Cứ Điểm bất kì, có thể chọn các chiến thuật như Tự Tấn Công, Tự Phòng Thủ hay Hỗ Trợ Thủ.

Webgame 2D Bạo Phong - Cứ Điểm
Phòng thủ hoặc tấn công

Webgame 2D Bạo Phong - Cứ Điểm
Tranh đoạt Cứ Điểm

Giành được càng nhiều cứ điểm, phần thưởng của quốc gia đó càng nhiều.

Top