Thu Thập

Khoáng sản là tài nguyên quý giá chôn vùi ở khắp quốc gia, phải thu thập ngay kẻo kẻ địch sẽ chiếm lấy mất. Khoáng sản chỉ có thể thu thập trong bản đồ Tranh Bá Liên Server.

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Tranh Bá Liên Server

Cách Thức Đoạt Khoáng

  • Thời gian x2: 10:00-10:30, 16:00–16:30
  • Thời gian không x2: Không giới hạn thời gian tham gia.
  • Số lần thu thập: Mỗi ngày có 24 lần thu thập.
  • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.

Thời Gian Không x2

Các Dũng Sĩ có thể tham gia thu thập trong bản đồ Tranh Bá Liên Server bất cứ lúc nào. Phần thưởng nhận được sẽ gồm: EXP, Vàng và Đạo Cụ.

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Vào Tranh Bá Liên Server

Trên bản đồ Liên Server sẽ hiển thị vị trí thu thập Khoáng.

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Vị trí thu thập

Thời Gian x2

Trong thời gian x2, hệ thống sẽ xuất hiện giao diện Đoạt Khoáng Chiến. Các Dũng Sĩ tham gia thu thập trong thời gian này khi đánh Boss sẽ được x2 các phần thưởng EXP, Vàng và Đạo Cụ.

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Đoạt Khoáng Chiến

Chọn Khiêu Chiến để tiến hành đoạt khoáng.

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Bản đồ Đoạt Khoáng

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Boss Rồng Bóng Đêm

Webgame 2D Bạo Phong - Thu Thập
Phần thưởng

Có thể qua khu vực Đào Khoáng server khác tranh đoạt tài nguyên, thu thập thêm nhiều khóang sản quý hiếm.

Top